ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Grupo Marketinnova Hungría Kft. (a továbbiakban: Grupo Marketinnova Hungría Kft.) adatkezelési tevékenységet kizárólag Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogrólés az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) szerint végez.

 1. Adatkezelő
  Név: Grupo Marketinnova Hungría Kft.
  Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
  Telefon: +36 70 907 5909
  E-mail: ugyfelszolgalat@marketinnova.com
  Web: www.marketinnova.hu
 2. Adatkezelés célja
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a jelen adatkezelési tájékoztató szerint, az Érintett által rendelkezésre
  bocsátott adatokat az Infotv. 5. § (1) b) pontban meghatározottak szerint kezeli, betartva mind a GDPR, mind
  az Infotv. rendelkezéseit.
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a megadott személyes és különleges adatokat az Érintett hozzájárulásától
  eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes és különleges adatok harmadik személynek
  vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az
  Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik meg.
  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Grupo Marketinnova Hungría Kft. az eredeti adatfelvétel
  céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
  hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 3. Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelésre a fentiekben megjelölt jogszabályban meghatározott feladatok ellátására, az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. §
  (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló adatszolgáltatása és
  kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a Partnereivel kötött szerződéses együttműködés keretein belül, a
  Partnerektől kapott adatokat, a Partnerek általi megbízások teljesítése érdekében kezeli.
 4. A kezelt személyes adatok köre
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a Partnerei számára nyújtott szolgáltatások (weboldal működtetés,
  logisztikai feladatok és a termékek kiszállításának teljesítése, bizonylatolási kötelezettségek teljesítése, Partner
  által igényelt egyéb adatgyűjtés (pl.: a termékek átadásával összefüggő adózási kötelezettségek teljesítése
  érdekében az adózási azonosításhoz használt adatok)) és a rendszerek működtetése keretében az Érintettek
  személyes adatai, valamint e-mail címe és telefonszáma.
 5. Az adatkezelés időtartama
  A személyes és különleges adatok tekintetében a Grupo Marketinnova Hungría Kft. Partnerei által
  meghatározott időtartam alatt, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, egyéb esetekben
  jogszabályokban előírt határidőig kezeli az adatokat.
  Az Érintett a hozzájárulás visszavonását az Adatkezelőhöz eljutatott, kifejezett írásos nyilatkozatában teheti
  meg.
 6. Adatfeldolgozók
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a Partnereivel kötött szerződéses együttműködés keretein belül, mint
  Adatfeldolgozó, a Partnerei számára nyújtott megfelelő teljesítés érdekében a hatályos jogszabályok
  betartásával további al-adatfeldolgozókat vehet igénybe az alábbiak szerint, de nem kizárólagosan:
  • futárszolgálatok
  • logisztikai szolgáltatók
  • weboldal programozók
  • hosting szolgáltatók
  • vállalatirányítási rendszerek szolgáltatói, üzemeltetői
  • könyvviteli szolgáltatást végző cégek
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft-vel szerződésben álló bármely harmadik fél a hatályos jogszabályok
  betartásával kezeli az adatokat.
 7. Adatbiztonság
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
  továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
  védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
  megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy
  minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
  irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
  Tájékoztatáshoz való jog
  Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Grupo Marketinnova Hungría Kft. által kezelt, rá vonatkozó
  személyes és különleges adatokról.
  Az Érintett által megadott elektronikus levélcímről a Grupo Marketinnova Hungría Kft. elektronikus levélcímére
  érkező kérést a Társaság akkor tekinti az Érintett kifejezett akaratának, ha a kérését a Grupo Marketinnova
  Hungría Kft. külön kérésére az Érintett e-mailben is megerősíti.
  A Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, a Grupo Marketinnova Hungría Kft.
  által kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
  azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről
  és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
  elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
  adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Grupo Marketinnova Hungría Kft. a kérelem benyújtásától
  számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint
  az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az
  adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait
  és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
  adatokat.
  Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel A Grupo Marketinnova Hungría
  Kft. munkatársához fordulhat a 1. pontban megjelölt e-mailen keresztül.
  Adatok törlése, helyesbítése, zárolása
  Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni a
  Grupo Marketinnova Hungría Kft.-től.
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
  álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
  adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
  az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
  az Érintett jogos érdekét nem sérti.
  Ha a Grupo Marketinnova Hungría Kft. az Érintett törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti,
  a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
  elutasításának ténybeli és jogi indokait.
  Tiltakozási jog
  Az Érintett elektronikus levélben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Grupo Marketinnova Hungría
  Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
  megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
  tájékoztatja.
 9. Jogorvoslat
  Az Érintett, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogszabályt sért, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről
  szóló 2013. évi V. törvény alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
  Falk Miksa utca 9-11.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36 (1)
  391 1400; Fax: +36 (1) 391 1410; www.naih.hu ) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
  A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
  adatkezelő köteles bizonyítani.
  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
  vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére,
  zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett
  tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 10. Tájékoztató módosítása
  A Grupo Marketinnova Hungría Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek,
  honlapon történő közzétételével, valamint hírlevélben történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan
  módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a használatával ráutaló magatartással elfogadja
  a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat